Video Gallery

Collection of all historical and cultural places of Mangystau

Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті/Подземная мечеть Бекет ата в Тобыкты/Underground Mosque
Құлбарақ батыр кесенесі / Мавзолей Кулбарак батыра / Mausoleum of Kulbarak batyr
Темір баба кесенесі/Мавзолей Темир баба/Temir Baba Mausoleum
Көне Бейнеу қорымы және Бекет ата жерасты мешіті Некрополь Старый Бейнеу и подземная мечеть Бекет а
Қараман ата \Караман ата \Karaman Ata
Қараман ата жерасты мешіті / Подземная мечеть Караман ата / Underground mosque Karaman ata
Масат ата қорымы және жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Масат ата/Necropolis and undergr
Қыдырша ата / Некрополь Кыдырша ата / Necropolis of Kydyrsha Ata
Сисем ата кешені/Некрополь Сисем ата/Necropolis of Sisem Ata
Бозжыра шатқалы / Каньон Бозжыра / Bozzyr Canyon
Балуанияз Мүсірепұлы кесенесі Мавзолей Балуанияза Мусрепулы Mausoleum of Baluaniyaz Musrepuli
Қошқар ата қорымы / Некрополь Кошкар ата / Necropolise Koskar ata
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті/Подземная мечеть Бекет ата/Underground mosque Beket Ata
Ман ата кесенесі / Мавзолей Ман ата / The mausoleum of Man Ata
Тамшалы шатқалы / Каньон Тамшалы / Tamshala Canyon
Шопан ата қорымы және жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Шопан ата/The necropolis and und
Қызәулие қорымы / Некрополь Кызаулие / Necropolis of Kyzauli
Айрақты тауындағы петроглифтер / Петроглифы на горе Айракты / Petroglyphs on Mount Airacty
Бекбаулы ата қорымы / Мавзолей Бекбаулы ата / Bekbauly Ata Mausoleum
Саура шатқалы / Каньон Саура / Sayra Canyon
Атақозы батыр корымы / Некрополь Атакозы батыра / Necropolis of Atakoze
Шерқала тауы / Гора Шеркала / Mount Cherkala
Кенті баба кесенесі / Мавзолей Кенти баба / Mausoleum Kenti baba
Самал сайы / Ущелье Самал / Samal gorge
Шақпақ ата \ Шакпак ата
Шақпақ ата жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Шакпак ата/Necropolis and under...
Оғыланды ата жерленген жер / Захоронение Огланды ата / Burial of Oglundy ata
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі Мавзолей Барака Сатыбалдыулы Mausoleum of Barak Satybaldyuly
Бердалы батыр қорымы Некрополь Бердалы Necropolis of Berdaly
Есен ата жерленген жер Захоронение Есен ата Burial Esen ata
Мыңкісі ата кесенесі / Комплекс Мынкиси ата / Minkisi Ata Complex
Есмамбет әулие жерленген жер Захоронение святого Есмамбет The burial of Saint Esmambet
Күйеу там кесенесі / Мавзолей Куйеутам / Mausoleum of Kuyeutam
Ержан хазрет жерленген жер Захоронение Ержан хазрета Burial of Yerzhan Khazret
Досан Тәжіұлы кесенесі Мавзолей Досана Тажиулы Mausoleum of Dosan Tajiuly
Көркембай ахун мешіті\Мечеть Коркембай ахуна\Korkembai-akhun Mosque
Иса Тіленбайұлы кесенесі Мавзолей Иса Тиленбайулы Mausoleum of Isa Tilenbayuly
Махтум баба мешіті / Мечеть Махмут баба / Mosque Mahtym baba
Көркембай ахун мешіті / Мечеть Коркембай / Mosque of Korkembay
Волшебная красота природы Мангистау
Қызылқала қалашығы / Городище Кызылкала / Kyzylkala hillfort
Отпан тарихи мәдени кешені/Историко культурный комплекс Отпан/Historical and cultural complex Otpa
АЭА Ақтау теңіз порты
Ұлыкіндікті кешені\Комплекс Улыкиндикти
Қызылқала қалашығы\Городище Кызылкала\Kyzylkala Settlement
Ұлыкіндік / Комплекс Улыкиндик / Ulykindik complex
Махтум баба мешіті\Мечеть Махтум-баба\
СЭЗ Морпорт Актау
Мангистау: царство уриала | Фильм команды «КОВЧЕГ»
SEZ Aktau Seaport