Video Gallery

Collection of all historical and cultural places of Mangystau

Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті/Подземная мечеть Бекет ата в Тобыкты/Underground Mosque
Құлбарақ батыр кесенесі / Мавзолей Кулбарак батыра / Mausoleum of Kulbarak batyr
Көне Бейнеу қорымы және Бекет ата жерасты мешіті Некрополь Старый Бейнеу и подземная мечеть Бекет а
Сисем ата кешені/Некрополь Сисем ата/Necropolis of Sisem Ata
Темір баба кесенесі/Мавзолей Темир баба/Temir Baba Mausoleum
Масат ата қорымы және жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Масат ата/Necropolis and undergr
Қараман ата жерасты мешіті / Подземная мечеть Караман ата / Underground mosque Karaman ata
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті/Подземная мечеть Бекет ата/Underground mosque Beket Ata
Қыдырша ата / Некрополь Кыдырша ата / Necropolis of Kydyrsha Ata
Айрақты тауындағы петроглифтер / Петроглифы на горе Айракты / Petroglyphs on Mount Airacty
Шопан ата қорымы және жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Шопан ата/The necropolis and und
Ман ата кесенесі / Мавзолей Ман ата / The mausoleum of Man Ata
Балуанияз Мүсірепұлы кесенесі Мавзолей Балуанияза Мусрепулы Mausoleum of Baluaniyaz Musrepuli
Шақпақ ата жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Шакпак ата/Necropolis and under...
Досан Тәжіұлы кесенесі Мавзолей Досана Тажиулы Mausoleum of Dosan Tajiuly
Ержан хазрет жерленген жер Захоронение Ержан хазрета Burial of Yerzhan Khazret
Қараман ата \Караман ата \Karaman Ata
Бекбаулы ата қорымы / Мавзолей Бекбаулы ата / Bekbauly Ata Mausoleum
Оғыланды ата жерленген жер / Захоронение Огланды ата / Burial of Oglundy ata
Бердалы батыр қорымы Некрополь Бердалы Necropolis of Berdaly
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі Мавзолей Барака Сатыбалдыулы Mausoleum of Barak Satybaldyuly
Күйеу там кесенесі / Мавзолей Куйеутам / Mausoleum of Kuyeutam
Бозжыра шатқалы / Каньон Бозжыра / Bozzyr Canyon
Мыңкісі ата кесенесі / Комплекс Мынкиси ата / Minkisi Ata Complex
Есен ата жерленген жер Захоронение Есен ата Burial Esen ata
Қошқар ата қорымы / Некрополь Кошкар ата / Necropolise Koskar ata
Шерқала тауы / Гора Шеркала / Mount Cherkala
Тамшалы шатқалы / Каньон Тамшалы / Tamshala Canyon
Саура шатқалы / Каньон Саура / Sayra Canyon
Есмамбет әулие жерленген жер Захоронение святого Есмамбет The burial of Saint Esmambet
Атақозы батыр корымы / Некрополь Атакозы батыра / Necropolis of Atakoze
Қызәулие қорымы / Некрополь Кызаулие / Necropolis of Kyzauli
Иса Тіленбайұлы кесенесі Мавзолей Иса Тиленбайулы Mausoleum of Isa Tilenbayuly
Шақпақ ата \ Шакпак ата
Махтум баба мешіті / Мечеть Махмут баба / Mosque Mahtym baba
Көркембай ахун мешіті / Мечеть Коркембай / Mosque of Korkembay
Қызылқала қалашығы / Городище Кызылкала / Kyzylkala hillfort
Самал сайы / Ущелье Самал / Samal gorge
Отпан тарихи мәдени кешені/Историко культурный комплекс Отпан/Historical and cultural complex Otpa
Кенті баба кесенесі / Мавзолей Кенти баба / Mausoleum Kenti baba
Көркембай ахун мешіті\Мечеть Коркембай ахуна\Korkembai-akhun Mosque
Махтум баба мешіті\Мечеть Махтум-баба\
Волшебная красота природы Мангистау
Қызылқала қалашығы\Городище Кызылкала\Kyzylkala Settlement
Ұлыкіндікті кешені\Комплекс Улыкиндикти
Ұлыкіндік / Комплекс Улыкиндик / Ulykindik complex