Video Gallery

Collection of all historical and cultural places of Mangystau

Барақ батыр күмбезі
Балуанияз батыр
Атағозы батыр ескерткіші
Атағозы батыр
Мыңкісі ата кесенесі The mausoleum Mynkisi Ata
Масат ата жерасты мешіті және қорымы
Қызылқала қалашығы
Оғыланды ата жерленген жер The burial site of Ogylandy ata
БАЛУАНИЯЗ батыр
Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжіұлы ескертіштері
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі The mausoleum of Barak Satybaldyuly
Сисем ата некрополі
Есен ата жерленген жер The burial site of Esen ata
Ман ата кесенесі The mausoleum of Man Ata
Қыдырша ата некрополі The necropolis of Kydyrsha Ata
Иса Тіленбайұлы и Досан Тәжіұлы
Ержан хазрет жерленген жер The burial site of Yerzhan Khazret
Сұлтан үпі жерасты мешіті және некрополі
Некрополь Сисем ата
Бекбаулы ата некрополі The necropolis of Bekbauly Ata
Бердалы батыр некрополі The necropolis of Berdaly batyr
Некрополь и подземная мечеть Караман ата
Қараман ата жерасты мешіті және қорымы
Досан Тәжіұлы кесенесі The mausoleum of Dosan Tajiuly
Махтум баба мешіті The mosque Mahtym baba
Отпан тарихи мәдени кешені Historical and cultural complex Otpan
Кенті баба кесенесі The mausoleum of Kenti baba
Бозжыра шатқалы Canyon Bozzhyra
Иса Тіленбайұлы кесенесі The mausoleum of Isa Tilenbayuly
Айрақты тауындағы петроглифтер Petroglyphs on Airaqty mountain
Көркембай ахун мешіті The mosque of Korkembay ahun
Саура шатқалы Canyon Saura
Подземная мечеть и некрополь Масат ата
Қошқар ата некрополі The necropolis Koshkar ata
Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata in Tobykty
Тамшалы шатқалы Canyon Tamshaly
Шопан ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shopan ata
Некрополь и подземная мечеть Сұлтан үпі
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata
СЭЗ Морпорт Актау
Шақпақ ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shakpak ata
Сисем ата некрополі The necropolis of Sisem Ata
Масат ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Masat ata
Мангистау царство уриала Фильм команды «КОВЧЕГ»
Шерқала тауы Гора Шеркала Mount Cherkala
Волшебная красота природы Мангистау
Ұлыкіндікті кешені Комплекс Улыкиндик Ulykindik complex
Есмамбет әулие жерленген жер Захоронение святого Есмамбет The burial of Saint Esmambet
Күйеу там кесенесі Мавзолей Куйеутам Mausoleum of Kuyeutam
SEZ Aktau Seaport