Видео

Коллекция видео всех объектов исторических мест Мангистау

Барақ батыр күмбезі
Балуанияз батыр
Атағозы батыр ескерткіші
Атағозы батыр
Қызылқала қалашығы
Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжіұлы ескертіштері
БАЛУАНИЯЗ батыр
Иса Тіленбайұлы и Досан Тәжіұлы
Некрополь и подземная мечеть Караман ата
Оғыланды ата жерленген жер The burial site of Ogylandy ata
Көркембай ахун мешіті The mosque of Korkembay ahun
Қараман ата жерасты мешіті және қорымы
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі The mausoleum of Barak Satybaldyuly
Мыңкісі ата кесенесі The mausoleum Mynkisi Ata
Махтум баба мешіті The mosque Mahtym baba
Бердалы батыр некрополі The necropolis of Berdaly batyr
Шопан ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shopan ata
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata
Қошқар ата некрополі The necropolis Koshkar ata
Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata in Tobykty
Айрақты тауындағы петроглифтер Petroglyphs on Airaqty mountain
Қыдырша ата некрополі The necropolis of Kydyrsha Ata
Бекбаулы ата некрополі The necropolis of Bekbauly Ata
Ман ата кесенесі The mausoleum of Man Ata
Иса Тіленбайұлы кесенесі The mausoleum of Isa Tilenbayuly
Шақпақ ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shakpak ata
Отпан тарихи мәдени кешені Historical and cultural complex Otpan
Сисем ата некрополі The necropolis of Sisem Ata
Досан Тәжіұлы кесенесі The mausoleum of Dosan Tajiuly
Есен ата жерленген жер The burial site of Esen ata
Масат ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Masat ata
Ержан хазрет жерленген жер The burial site of Yerzhan Khazret
Кенті баба кесенесі The mausoleum of Kenti baba
Подземная мечеть и некрополь Масат ата
Тамшалы шатқалы Canyon Tamshaly
Бозжыра шатқалы Canyon Bozzhyra
Саура шатқалы Canyon Saura
Масат ата жерасты мешіті және қорымы