Видео

Коллекция видео всех объектов исторических мест Мангистау

Барақ батыр күмбезі
Балуанияз батыр
Атағозы батыр ескерткіші
Атағозы батыр
Масат ата жерасты мешіті және қорымы
Мыңкісі ата кесенесі The mausoleum Mynkisi Ata
Қызылқала қалашығы
Сисем ата некрополі
Оғыланды ата жерленген жер The burial site of Ogylandy ata
БАЛУАНИЯЗ батыр
Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжіұлы ескертіштері
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі The mausoleum of Barak Satybaldyuly
Иса Тіленбайұлы и Досан Тәжіұлы
Есен ата жерленген жер The burial site of Esen ata
Ман ата кесенесі The mausoleum of Man Ata
Қыдырша ата некрополі The necropolis of Kydyrsha Ata
Сұлтан үпі жерасты мешіті және некрополі
Ержан хазрет жерленген жер The burial site of Yerzhan Khazret
Некрополь и подземная мечеть Караман ата
Некрополь Сисем ата
Бекбаулы ата некрополі The necropolis of Bekbauly Ata
Бердалы батыр некрополі The necropolis of Berdaly batyr
Қараман ата жерасты мешіті және қорымы
Махтум баба мешіті The mosque Mahtym baba
Бозжыра шатқалы Canyon Bozzhyra
Отпан тарихи мәдени кешені Historical and cultural complex Otpan
Досан Тәжіұлы кесенесі The mausoleum of Dosan Tajiuly
Айрақты тауындағы петроглифтер Petroglyphs on Airaqty mountain
Көркембай ахун мешіті The mosque of Korkembay ahun
Кенті баба кесенесі The mausoleum of Kenti baba
Саура шатқалы Canyon Saura
Иса Тіленбайұлы кесенесі The mausoleum of Isa Tilenbayuly
Подземная мечеть и некрополь Масат ата
Шерқала тауы Гора Шеркала Mount Cherkala
Қошқар ата некрополі The necropolis Koshkar ata
Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata in Tobykty
Тамшалы шатқалы Canyon Tamshaly
Шопан ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shopan ata
Некрополь и подземная мечеть Сұлтан үпі
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata
СЭЗ Морпорт Актау
Есмамбет әулие жерленген жер Захоронение святого Есмамбет The burial of Saint Esmambet
Шақпақ ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shakpak ata
Масат ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Masat ata
Мангистау царство уриала Фильм команды «КОВЧЕГ»
Волшебная красота природы Мангистау
Сисем ата некрополі The necropolis of Sisem Ata
SEZ Aktau Seaport
Күйеу там кесенесі Мавзолей Куйеутам Mausoleum of Kuyeutam
Ұлыкіндікті кешені Комплекс Улыкиндик Ulykindik complex