Видео

Коллекция видео всех объектов исторических мест Мангистау

Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті/Подземная мечеть Бекет ата в Тобыкты/Underground Mosque
Құлбарақ батыр кесенесі / Мавзолей Кулбарак батыра / Mausoleum of Kulbarak batyr
Көне Бейнеу қорымы және Бекет ата жерасты мешіті Некрополь Старый Бейнеу и подземная мечеть Бекет а
Темір баба кесенесі/Мавзолей Темир баба/Temir Baba Mausoleum
Сисем ата кешені/Некрополь Сисем ата/Necropolis of Sisem Ata
Қараман ата жерасты мешіті / Подземная мечеть Караман ата / Underground mosque Karaman ata
Масат ата қорымы және жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Масат ата/Necropolis and undergr
Қыдырша ата / Некрополь Кыдырша ата / Necropolis of Kydyrsha Ata
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті/Подземная мечеть Бекет ата/Underground mosque Beket Ata
Ман ата кесенесі / Мавзолей Ман ата / The mausoleum of Man Ata
Шопан ата қорымы және жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Шопан ата/The necropolis and und
Бозжыра шатқалы / Каньон Бозжыра / Bozzyr Canyon
Айрақты тауындағы петроглифтер / Петроглифы на горе Айракты / Petroglyphs on Mount Airacty
Қараман ата \Караман ата \Karaman Ata
Балуанияз Мүсірепұлы кесенесі Мавзолей Балуанияза Мусрепулы Mausoleum of Baluaniyaz Musrepuli
Қызәулие қорымы / Некрополь Кызаулие / Necropolis of Kyzauli
Шақпақ ата жерасты мешіті/Некрополь и подземная мечеть Шакпак ата/Necropolis and under...
Бекбаулы ата қорымы / Мавзолей Бекбаулы ата / Bekbauly Ata Mausoleum
Саура шатқалы / Каньон Саура / Sayra Canyon
Қошқар ата қорымы / Некрополь Кошкар ата / Necropolise Koskar ata
Досан Тәжіұлы кесенесі Мавзолей Досана Тажиулы Mausoleum of Dosan Tajiuly
Оғыланды ата жерленген жер / Захоронение Огланды ата / Burial of Oglundy ata
Есен ата жерленген жер Захоронение Есен ата Burial Esen ata
Ержан хазрет жерленген жер Захоронение Ержан хазрета Burial of Yerzhan Khazret
Шерқала тауы / Гора Шеркала / Mount Cherkala
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі Мавзолей Барака Сатыбалдыулы Mausoleum of Barak Satybaldyuly
Бердалы батыр қорымы Некрополь Бердалы Necropolis of Berdaly
Мыңкісі ата кесенесі / Комплекс Мынкиси ата / Minkisi Ata Complex
Атақозы батыр корымы / Некрополь Атакозы батыра / Necropolis of Atakoze
Есмамбет әулие жерленген жер Захоронение святого Есмамбет The burial of Saint Esmambet
Шақпақ ата \ Шакпак ата
Күйеу там кесенесі / Мавзолей Куйеутам / Mausoleum of Kuyeutam
Тамшалы шатқалы / Каньон Тамшалы / Tamshala Canyon
Махтум баба мешіті / Мечеть Махмут баба / Mosque Mahtym baba
Иса Тіленбайұлы кесенесі Мавзолей Иса Тиленбайулы Mausoleum of Isa Tilenbayuly
Самал сайы / Ущелье Самал / Samal gorge
Көркембай ахун мешіті / Мечеть Коркембай / Mosque of Korkembay
Көркембай ахун мешіті\Мечеть Коркембай ахуна\Korkembai-akhun Mosque
Қызылқала қалашығы / Городище Кызылкала / Kyzylkala hillfort
Отпан тарихи мәдени кешені/Историко культурный комплекс Отпан/Historical and cultural complex Otpa
Махтум баба мешіті\Мечеть Махтум-баба\
Волшебная красота природы Мангистау
Кенті баба кесенесі / Мавзолей Кенти баба / Mausoleum Kenti baba
Қызылқала қалашығы\Городище Кызылкала\Kyzylkala Settlement
Ұлыкіндікті кешені\Комплекс Улыкиндикти
Ұлыкіндік / Комплекс Улыкиндик / Ulykindik complex