Видео

Коллекция видео всех объектов исторических мест Мангистау

Барақ батыр күмбезі
Балуанияз батыр
Атағозы батыр ескерткіші
Атағозы батыр
Мыңкісі ата кесенесі The mausoleum Mynkisi Ata
Масат ата жерасты мешіті және қорымы
Қызылқала қалашығы
Оғыланды ата жерленген жер The burial site of Ogylandy ata
Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжіұлы ескертіштері
БАЛУАНИЯЗ батыр
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі The mausoleum of Barak Satybaldyuly
Есен ата жерленген жер The burial site of Esen ata
Ман ата кесенесі The mausoleum of Man Ata
Қыдырша ата некрополі The necropolis of Kydyrsha Ata
Сисем ата некрополі
Иса Тіленбайұлы и Досан Тәжіұлы
Ержан хазрет жерленген жер The burial site of Yerzhan Khazret
Сұлтан үпі жерасты мешіті және некрополі
Бекбаулы ата некрополі The necropolis of Bekbauly Ata
Бердалы батыр некрополі The necropolis of Berdaly batyr
Некрополь Сисем ата
Махтум баба мешіті The mosque Mahtym baba
Досан Тәжіұлы кесенесі The mausoleum of Dosan Tajiuly
Некрополь и подземная мечеть Караман ата
Отпан тарихи мәдени кешені Historical and cultural complex Otpan
Қараман ата жерасты мешіті және қорымы
Кенті баба кесенесі The mausoleum of Kenti baba
Иса Тіленбайұлы кесенесі The mausoleum of Isa Tilenbayuly
Көркембай ахун мешіті The mosque of Korkembay ahun
Айрақты тауындағы петроглифтер Petroglyphs on Airaqty mountain
Саура шатқалы Canyon Saura
Бозжыра шатқалы Canyon Bozzhyra
Подземная мечеть и некрополь Масат ата
Қошқар ата некрополі The necropolis Koshkar ata
Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata in Tobykty
Тамшалы шатқалы Canyon Tamshaly
Шопан ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shopan ata
Некрополь и подземная мечеть Сұлтан үпі
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata
Сисем ата некрополі The necropolis of Sisem Ata
СЭЗ Морпорт Актау
Шақпақ ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shakpak ata
Масат ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Masat ata
Ұлыкіндікті кешені Комплекс Улыкиндик Ulykindik complex
SEZ Aktau Seaport
Мангистау царство уриала Фильм команды «КОВЧЕГ»
Волшебная красота природы Мангистау
Ұлыкіндікті кешені Комплекс Улыкиндикти
Есмамбет әулие жерленген жер Захоронение святого Есмамбет The burial of Saint Esmambet
Шерқала тауы Гора Шеркала Mount Cherkala