Видео

Маңғыстаудың тарихи және мәдени нысандарының бейнетаспалар жиынтығы

Барақ батыр күмбезі
Балуанияз батыр
Атағозы батыр ескерткіші
Атағозы батыр
Мыңкісі ата кесенесі The mausoleum Mynkisi Ata
Масат ата жерасты мешіті және қорымы
Қызылқала қалашығы
Оғыланды ата жерленген жер The burial site of Ogylandy ata
Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжіұлы ескертіштері
БАЛУАНИЯЗ батыр
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі The mausoleum of Barak Satybaldyuly
Сисем ата некрополі
Есен ата жерленген жер The burial site of Esen ata
Ман ата кесенесі The mausoleum of Man Ata
Иса Тіленбайұлы и Досан Тәжіұлы
Қыдырша ата некрополі The necropolis of Kydyrsha Ata
Сұлтан үпі жерасты мешіті және некрополі
Ержан хазрет жерленген жер The burial site of Yerzhan Khazret
Бекбаулы ата некрополі The necropolis of Bekbauly Ata
Некрополь Сисем ата
Бердалы батыр некрополі The necropolis of Berdaly batyr
Некрополь и подземная мечеть Караман ата
Қараман ата жерасты мешіті және қорымы
Махтум баба мешіті The mosque Mahtym baba
Досан Тәжіұлы кесенесі The mausoleum of Dosan Tajiuly
Отпан тарихи мәдени кешені Historical and cultural complex Otpan
Кенті баба кесенесі The mausoleum of Kenti baba
Бозжыра шатқалы Canyon Bozzhyra
Айрақты тауындағы петроглифтер Petroglyphs on Airaqty mountain
Иса Тіленбайұлы кесенесі The mausoleum of Isa Tilenbayuly
Көркембай ахун мешіті The mosque of Korkembay ahun
Саура шатқалы Canyon Saura
Подземная мечеть и некрополь Масат ата
Қошқар ата некрополі The necropolis Koshkar ata
Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata in Tobykty
Тамшалы шатқалы Canyon Tamshaly
Шопан ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shopan ata
Некрополь и подземная мечеть Сұлтан үпі
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata
СЭЗ Морпорт Актау
Шақпақ ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shakpak ata
Шерқала тауы Гора Шеркала Mount Cherkala
Сисем ата некрополі The necropolis of Sisem Ata
Масат ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Masat ata
Мангистау царство уриала Фильм команды «КОВЧЕГ»
Есмамбет әулие жерленген жер Захоронение святого Есмамбет The burial of Saint Esmambet
Күйеу там кесенесі Мавзолей Куйеутам Mausoleum of Kuyeutam
Ұлыкіндікті кешені Комплекс Улыкиндик Ulykindik complex
Волшебная красота природы Мангистау
SEZ Aktau Seaport