Видео

Маңғыстаудың тарихи және мәдени нысандарының бейнетаспалар жиынтығы

Барақ батыр күмбезі
Балуанияз батыр
Атағозы батыр ескерткіші
Атағозы батыр
Мыңкісі ата кесенесі The mausoleum Mynkisi Ata
Масат ата жерасты мешіті және қорымы
Қызылқала қалашығы
Оғыланды ата жерленген жер The burial site of Ogylandy ata
Сисем ата некрополі
БАЛУАНИЯЗ батыр
Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжіұлы ескертіштері
Барақ Сатыбалдыұлы кесенесі The mausoleum of Barak Satybaldyuly
Есен ата жерленген жер The burial site of Esen ata
Иса Тіленбайұлы и Досан Тәжіұлы
Ман ата кесенесі The mausoleum of Man Ata
Қыдырша ата некрополі The necropolis of Kydyrsha Ata
Сұлтан үпі жерасты мешіті және некрополі
Ержан хазрет жерленген жер The burial site of Yerzhan Khazret
Бекбаулы ата некрополі The necropolis of Bekbauly Ata
Некрополь Сисем ата
Бердалы батыр некрополі The necropolis of Berdaly batyr
Некрополь и подземная мечеть Караман ата
Қараман ата жерасты мешіті және қорымы
Махтум баба мешіті The mosque Mahtym baba
Досан Тәжіұлы кесенесі The mausoleum of Dosan Tajiuly
Отпан тарихи мәдени кешені Historical and cultural complex Otpan
Бозжыра шатқалы Canyon Bozzhyra
Кенті баба кесенесі The mausoleum of Kenti baba
Айрақты тауындағы петроглифтер Petroglyphs on Airaqty mountain
Саура шатқалы Canyon Saura
Көркембай ахун мешіті The mosque of Korkembay ahun
Иса Тіленбайұлы кесенесі The mausoleum of Isa Tilenbayuly
Подземная мечеть и некрополь Масат ата
Қошқар ата некрополі The necropolis Koshkar ata
Тобықты жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata in Tobykty
Тамшалы шатқалы Canyon Tamshaly
Шопан ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shopan ata
Некрополь и подземная мечеть Сұлтан үпі
Оғыланды жеріндегі Бекет ата жерасты мешіті The underground mosque Beket ata
Шерқала тауы Гора Шеркала Mount Cherkala
СЭЗ Морпорт Актау
Шақпақ ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Shakpak ata
Сисем ата некрополі The necropolis of Sisem Ata
Мангистау царство уриала Фильм команды «КОВЧЕГ»
Есмамбет әулие жерленген жер Захоронение святого Есмамбет The burial of Saint Esmambet
Волшебная красота природы Мангистау
Масат ата жерасты мешіті және некрополі The necropolis and underground mosque Masat ata
Ұлыкіндікті кешені Комплекс Улыкиндик Ulykindik complex
SEZ Aktau Seaport
Күйеу там кесенесі Мавзолей Куйеутам Mausoleum of Kuyeutam